Đẩy mạnh áp dụng ISO điện tử với xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong trung tâm

Dịch vụ thử nghiệm Hiệu suất năng lượng của trung tâm

Dịch vụ thử nghiệm/ đánh giá hiệu quả và chứng nhận sản phẩm, thiết bị sử dụng tiết kiệm nước của trung tâm đo lường chất lượng