Dịch vụ khác

trung tâm thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định, chứng nhận sản phẩm, giám định

ĐÀO TẠO

Tại quyết định số 1970/QĐ-TĐC ngày 04 tháng 11 năm 2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã giao nhiệm vụ đào tạo kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1