CÁC CHỨNG CHỈ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN BỞI BoA

CÁC CHỨNG CHỈ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN BỞI BoA

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

1

704.2018/QĐ-

VPCNCL

24/12/2018

16/10/2021

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận tổ chức giám định Quatest1 phù hợp theo ISO/IEC 17020:2012

Mã số: VIAS 025

2  

1014.2020/QĐ-

VPCNCL

22/12/2020

22/12/2023

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận tổ chức chứng nhận Quatest1 có Hệ thống Chứng nhận sản phẩm (Product Certification System) phù hợp theo ISO/ IEC 17065:2012

Mã số: VICAS 006-PRO

3  

202.2021/QĐ-

VPCNCL

06/04/2021

06/04/2024

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận tổ chức chứng nhận Quatest1 có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC 17021-3:2017

Mã số: VICAS 006 - QMS

918.2020/QĐ-

VPCNCL

26/11/2020

06/05/2023

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Cơ khí và Vật liệu xây dựng) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Cơ, Hóa

Mã số: VILAS 028

5

902.2020/QĐ-

VPCNCL

19/11/2020

06/05/2023

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Điện - Điện tử và Hiệu suất năng lượng) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Điện - Điện tử

Mã số: VILAS 028

6

134.2021/QĐ-

VPCNCL

11/03/2021

06/05/2023

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Hàng tiêu dùng) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Cơ

Mã số: VILAS 028

7         

1026.2020/QĐ-

VPCNCL

29/12/2020

06/05/2023

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Thực phẩm) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Hóa

Mã số: VILAS 028

8         

14.2021/QĐ-

VPCNCL

07/01/2021

06/05/2023

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Môi trường và Hóa chất) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005

Lĩnh vực công nhận: Hóa

Mã số: VILAS 028

9         

746.2020/QĐ-

VPCNCL

09/09/2020

06/05/2023

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Xăng Dầu Khí) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Hóa

Mã số: VILAS 028

10    

874.2020/QĐ-

VPCNCL

02/11/2020

06/05/2023

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Không phá hủy và An toàn công nghiệp) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Không phá hủy, Vật liệu xây dựng

Mã số: VILAS 028

11    

884.2020/QĐ-

VPCNCL

06/11/2020

06/05/2023

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Vi sinh) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Sinh, Hóa

Mã số: VILAS 028

12    

213.2019/QĐ-

VPCNCL

05/04/2019

28/11/2021

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (Phòng Đo lường Khối lượng) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Đo lường - Hiệu chuẩn

Mã số: VILAS 216

13    

967.2019/QĐ-

VPCNCL

16/12/2019

28/11/2021

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (Phòng Đo lường Điện) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Đo lường - Hiệu chuẩn

Mã số: VILAS 216

14    

291.2019/QĐ-

VPCNCL

07/05/2019

28/11/2021

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (Phòng Đo lường Cơ - Độ dài) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Đo lường - Hiệu chuẩn

Mã số: VILAS 216

15    

126.2019/QĐ-

VPCNCL

27/02/2019

28/11/2021

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (Phòng Đo lường Nhiệt, Ẩm và Hóa lý phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Đo lường - Hiệu chuẩn

Mã số: VILAS 216

16    

214.2019/QĐ-

VPCNCL

05/04/2019

28/11/2021

Văn phòng công nhận chất lượng BoA

Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1 (Phòng Đo lường Dung tích Lưu lượng) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận: Đo lường - Hiệu chuẩn

Mã số: VILAS 216