Certificate of conformity

trung tâm thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định, chứng nhận sản phẩm, giám định