Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
Chi tiết

Ban giám đốc

Ban giám đốc - lãnh đạo của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
Chi tiết