Ban Giám đốc

Giám đốc: Kim Đức Thụ 

Điện thoại: 024. 3836 3795 - Fax: 024. 38361199
Email: kimducthu@quatest1.com.vn

Phó Giám đốc Kỹ thuật: Nguyễn Ngọc Châm 
Điện thoại: 024. 3836 3795 - Fax: 024. 38361199
Email: nguyenngoccham@quatest1.com.vn

Phó Giám đốc Nghiệp vụ: Nguyễn Tuấn Hải
Điện thoại: 024. 38363394 - Fax: 024. 38361199
Email: nguyentuanhai@quatest1.com.vn