CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

1103/QĐ-BYT

27/3/2017

26/3/2022

Bộ Y tế

Quyết định về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

2  

86/QĐ-ATTP

05/3/2020

05/3/2023

Bộ Y tế - Cục ATTP

Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm