CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

827/QĐ-ATTP

04/04/2022

04/04/2027

Bộ Y tế

Quyết định về việc giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y Tế

2  

86/QĐ-ATTP

05/3/2020

05/3/2023

Bộ Y tế - Cục ATTP

Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm