CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

  1      

093/TN-QTMT

01/7/2021

01/7/2024

Bộ TNMT

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Số đăng ký: 093/TN-QTMT

  2     

1291/QĐ-BTNMT

01/7/2021

01/7/2024

Bộ TNMT

Quyết định chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Mã số: VIMCERTS 093