CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

1

3108/QĐ-BVTV-KH

16/11/2018

6/2/2023

Cục Bảo vệ thực vật

Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm phân bón phù hợp với quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5, 7

2

1615/QĐ-BVTV-KH

09/9/2020

3/10/2022

Cục Bảo vệ thực vật

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp lại quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón

3

1976/QĐ-BVTV-KH

28/10/2021

3/10/2022

Cục Bảo vệ thực vật

QUYẾT ĐỊNH về việc thay đổi, sổ sung phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm