CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã được Bộ KHCN chỉ định:

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

1  

2917/QĐ-BKHCN

26/10/2017

Không thời hạn

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

2   

337/TĐC-HCHQ

7/2/2018

3/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa nganh trong lĩnh vực:

-       Cơ, không phá hủy (NDT)

-       Vật liệu xây dựng

-       Điện - Điện tử (An toàn; Hiệu suất; Tương thích điện từ)

-       Hóa học (Thành phần hóa học của sản phẩm; Chất; Môi trường)

-       Sinh học (Vi sinh - GMO; Dược phẩm; An toàn sinh học)

Số đăng ký: 72/TN-TĐC

3     

2404/TĐC-HCHQ

24/8/2018

3/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa nganh trong lĩnh vực:

-       Cơ, không phá hủy (NDT)

-       Vật liệu xây dựng

-       Điện - Điện tử

-       Hóa học

-       Sinh học

Số đăng ký: 72/TN-TĐC/L2

4   

88/TĐC-HCHQ

09/01/2019

3/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa, Sinh

Số đăng ký: 72/TN-TĐC

5     

1849/TĐC-HCHQ

27/6/2019

03/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa

Số đăng ký: 72/TN-TĐC

6    

3051/TĐC-HCHQ

30/9/2019

3/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa

Số đăng ký: 72/TN-TĐC

7   

452/TĐC-HCHQ

25/02/2020

03/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa, Cơ; Điện - Điện tử; Vật liệu xây dựng, Sinh

Số đăng ký: 72/TN-TĐC

8    

2390/TĐC-HCHQ

28/7/2020

03/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa, Cơ; Điện - Điện tử; Vật liệu xây dựng, Sinh

Số đăng ký: 72/TN-TĐC

9   

2468/TĐC-HCHQ

03/8/2020

03/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Điện - Điện tử

Số đăng ký: 72/TN-TĐC

10  

4425/TĐC-HCHQ

25/12/2020

03/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Điện - Điện tử, Hóa, Sinh

Số đăng ký: 72/TN-TĐC

11

2352/TĐC-HCHQ

27/7/2021

03/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Điện - Điện tử, Hóa, Sinh

Số đăng ký: 72/TN-TĐC

12 

1849/QĐ-TĐC

13/10/2020

13/10/2025

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục địch tương tự thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

13 

336/TĐC-HCHQ

7/2/2018

6/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận:

·      Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015/TCVN ISO 9001:2015;

·      Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

14 

2521/TĐC-HCHQ

6/9/2018

6/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

15 

1657/TĐC-HCHQ

13/6/2019

06/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

16 

3053/TĐC-HCHQ

30/9/2019

6/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

17 

799/TĐC-HCHQ

19/3/2020

06/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

18 

1274/TĐC-HCHQ

04/5/2020

06/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

19 

2209/TĐC-HCHQ

14/7/2021

06/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN) tương ứng được viện dẫn tại Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

20 

351/TĐC-HCHQ

8/2/2018

7/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số đăng ký: 24/GĐ-TĐC

21

2520/TĐC-HCHQ

6/9/2018

7/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giám định tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số đăng ký: 24/GĐ-TĐC

22 

3052/TĐC-HCHQ

30/9/2019

7/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giám định tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số đăng ký: 24/GĐ-TĐC

23

400/TĐC-HCHQ

12/2/2018

11/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số đăng ký: 02/KĐ-TĐC

24 

1792/TĐC-ĐL

11/6/2021

 

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Số đăng ký: ĐK 01

25 

839/QĐ-TĐC

8/5/2019

30/4/2024

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

26 

343/QĐ-TĐC

24/02/2021

30/4/2024

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

27 

342/QĐ-TĐC

24/02/2021

30/4/2024

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

28

341/QĐ-TĐC

24/02/2021

30/4/2024

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

29

845/QĐ-TDC

04/5/2021

03/5/2026

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá chứng nhận đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp với QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

30

846/QĐ-TĐC

04/5/2021

03/5/2026

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ (bằng phương pháp huỳnh quang tia X) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

31 

1592/QĐ-TĐC

27/9/2018

3/10/2022

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định thử nghiệm, chứng nhận, giám định chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành

do Bộ KHCN ban hành gồm:

·      Xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học

·      Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

·      An toàn đồ chơi trẻ em

·      An toàn thiết bị điện, điện tử

·      Thép làm cốt bê tông

·      Khí dầu mỏ hóa lỏng

·      Tương thích điện từ với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

32

437/QĐ-TĐC

19/3/2020

19/3/2025

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

33 

2113/QĐ-TĐC

16/11/2020

15/11/2025

Bộ KHCN - TĐC

Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc giá QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN; thử nghiệm sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm theo tiêu chuẩn quốc gia tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019

34

13/QĐ-BKHCN

06/01/2020

06/01/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc công nhận Phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen