CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã được Bộ KHCN chỉ định:

STT

Quyết định số

Ngày ban
hành

Ngày hết
hiệu lực

Cơ quan
ban hành

Trích yếu

1

2917/QĐ-BKHCN

26/10/2017

Không thời hạn

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

22386/TĐC-HCHQ26/8/2022  26/8/2027Tổng cục TĐC Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
số đăng ký: 72/TN-TĐC
3

1849/QĐ-TĐC

13/10/2020

13/10/2025

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục địch tương tự thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

4

336/TĐC-HCHQ

7/2/2018

6/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận:

·      Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015/TCVN ISO 9001:2015;

·      Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

5

2521/TĐC-HCHQ

6/9/2018

6/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

6

1657/TĐC-HCHQ

13/6/2019

06/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

7

3053/TĐC-HCHQ

30/9/2019

6/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

8

799/TĐC-HCHQ

19/3/2020

06/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

9

1274/TĐC-HCHQ

04/5/2020

06/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

10

2209/TĐC-HCHQ

14/7/2021

06/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN) tương ứng được viện dẫn tại Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019

Số đăng ký: 53/CN-TĐC

11

351/TĐC-HCHQ

8/2/2018

7/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số đăng ký: 24/GĐ-TĐC

12

2520/TĐC-HCHQ

6/9/2018

7/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giám định tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số đăng ký: 24/GĐ-TĐC

13

3052/TĐC-HCHQ

30/9/2019

7/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giám định tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số đăng ký: 24/GĐ-TĐC

14

400/TĐC-HCHQ

12/2/2018

11/2/2023

Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số đăng ký: 02/KĐ-TĐC

153015/TĐC-ĐL20/10/2022 Bộ KHCN - TĐCGiấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Số đăng ký: ĐK 01
16

1738/QĐ-TĐC

20/10/2022

30/4/2024

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

17

867/QĐ-TĐC

19/05/2021

30/4/2024

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

18

527/QĐ-TĐC

19/03/2021

30/4/2024

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

19

1739/QĐ-TĐC

20/10/2022

30/4/2024

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

20

845/QĐ-TDC

04/5/2021

03/5/2026

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá chứng nhận đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp với QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

21

846/QĐ-TĐC

04/5/2021

03/5/2026

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ (bằng phương pháp huỳnh quang tia X) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

22

1546/QĐ-TĐC

22/9/2022

06/02/2023

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định chứng nhận đới với sản phẩm khí dầu mỏ hóa lòng (LPG) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 8:2019/BKHCN và sản phẩm xăng, nhiên liệu Ddieezen và nhiên liệu sinh học phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật hiện hành.

22+

1547/QĐ-TĐC

22/9/2022

22/9/2027

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định việc thử nghiệm đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng tương ứng đối với:

  • Thiết bị điện điện tử
  • Xăng, nhiên liệu diezeen và nhiên liệu sinh học
  • Khí dầu mỏ dạng hóa lỏng (LPG)
  • Dầu nhờn động cơ đốt trong
  • Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
23

437/QĐ-TĐC

19/3/2020

19/3/2025

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

24

2113/QĐ-TĐC

16/11/2020

15/11/2025

Bộ KHCN - TĐC

Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc giá QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN; thử nghiệm sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm theo tiêu chuẩn quốc gia tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019

25

13/QĐ-BKHCN

06/01/2020

06/01/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc công nhận Phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen

26

3160/TĐC-HCHQ

25/10/2021

03/10/2022

Vụ HCHQ - Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

27

1970/QĐ-TĐC

04/11/2021

 

Tổng cục TĐC

Giao nhiệm vụ đào tạo kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

28

3818/TĐC-HCHQ

24/12/2021

03/10/2022

Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm điện - điện tử, cơ khí và hóa

292258/QĐ-TĐC24/12/202119/03/2025Tổng cục TĐCQuyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN 
3004/TĐC-HCHQ04/01/202206/02/2023Tổng cục TĐCGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận thép không gỉ
313589/TĐC-HCHQ07/12/202106/02/2023Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2:2021/BKHCN

Số đăng ký: 53/CN-TĐC
323590/TĐC-HCHQ07/12/20217/02/2023Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giám định tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số đăng ký: 24/GĐ-TĐC
33368/QĐ-TĐC07/03/202219/3/2025Bộ KHCN - TĐC

Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm thực hiện việc thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ KHCN ban hành và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

34476/TĐC -HCHQ07/03/202203/10/2022Bộ KHCN - TĐCGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực thử nghiệm điện - điện tử.
351083/TDC-HCHQ28/4/2022 Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định 
Số ĐK: 24/GĐ-TĐC