CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã được Bộ KHCN chỉ định:

STT

Quyết định số

Ngày ban
hành

Ngày hết
hiệu lực

Cơ quan
ban hành

Trích yếu

 

2917/QĐ-BKHCN

26/10/2017

Không thời hạn

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

 207/TĐC-HCHQ19/01/2023  25/8/2027Tổng cục TĐC Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107
số đăng ký: 72/TN-TĐC (3)
 857/TĐC-HCHQ03/04/202325/8/2027Tổng cục TĐC Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực thử nghiệm: Cơ lý; Vật liệu xây dựng; Điện - điện tử; sinh học
số đăng ký: 72/TN-TĐC (4)
 1438/TĐC-HCHQ17/05/202317/05/2028Tổng cục TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (5)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 2546/TĐC-HCHQ11/8/202325/8/2027Tổng cục TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (6)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 3393/TDC - HCHQ18/10/202325/8/2027Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (8)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 3793/TDC - HCHQ16/11/202325/8/2027Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (9)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 4072/TDC - HCHQ06/12/202325/8/2027Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (10)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 204/TĐC-HCHQ16/01/202428/08/2027Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (11)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 726/TĐC-HCHQ06/03/202425/8/2027Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (12)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 1144/TĐC-HCHQ03/4/202425/8/2027Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (13)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 1437/TĐC-HCHQ25/4/202425/8/2027Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (14)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 1649/TĐC -HCHQ13/05/202425/8/2027Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (15)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 1877/TĐC-HCHQ28/05/202425/8/2027Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (16)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 1906/TĐC-HCHQ29/05/202425/08/2027Tổng cục TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 107 (17)
số đăng ký: 72/TN-TĐC

 

1849/QĐ-TĐC

13/10/2020

13/10/2025

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục địch tương tự thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 1470/TĐC-ĐL02/05/2024 Bộ KHCN - TĐCGiấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Số đăng ký: ĐK 01
 

972/QĐ-TĐC

02/05/2024

30/4/2029

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

 

974/QĐ-TĐC

02/05/2024

30/4/2029

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

 

973/QĐ-TĐC

02/05/2024

30/4/2029

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

 

971/QĐ-TĐC

02/05/2024

30/4/2029

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

845/QĐ-TDC

04/5/2021

03/5/2026

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá chứng nhận đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp với QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 

846/QĐ-TĐC

04/5/2021

03/5/2026

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ (bằng phương pháp huỳnh quang tia X) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

1547/QĐ-TĐC

22/9/2022

22/9/2027

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định việc thử nghiệm đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng tương ứng đối với:

  • Thiết bị điện điện tử
  • Xăng, nhiên liệu diezeen và nhiên liệu sinh học
  • Khí dầu mỏ dạng hóa lỏng (LPG)
  • Dầu nhờn động cơ đốt trong
  • Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
 

437/QĐ-TĐC

19/3/2020

19/3/2025

Bộ KHCN - TĐC

Quyết định chỉ định thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

2113/QĐ-TĐC

16/11/2020

15/11/2025

Bộ KHCN - TĐC

Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc giá QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN; thử nghiệm sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm theo tiêu chuẩn quốc gia tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019

 

13/QĐ-BKHCN

06/01/2020

06/01/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc công nhận Phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen

 

1970/QĐ-TĐC

04/11/2021

 

Tổng cục TĐC

Giao nhiệm vụ đào tạo kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 2258/QĐ-TĐC24/12/202119/03/2025Tổng cục TĐCQuyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN 
 368/QĐ-TĐC07/03/202219/3/2025Bộ KHCN - TĐC

Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm thực hiện việc thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ KHCN ban hành và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 3550/TDC-HCHQ08/12/202225/08/2027Bộ KHCN - TĐC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Điện - điện tử
Số đăng ký: 72/TN-TĐC (2)

 151/QĐ-TĐC19/01/202319/01/2028Bộ KHCN - TĐC

Quyết định về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp về chứng nhận đối với sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

 258/TĐC-HCHQ06/02/202306/02/2028Bộ KHCN - TĐC

Đăng ký hoạt động chứng nhận (Theo Nghị định số 107/12016/NĐ-CP ngay 01/7/2016)

 280/TDC-HCHQ08/02/202308/02/2028Bộ KHCN - TĐC

Đăng ký hoạt động giám định (Theo Nghị định số 107/12016/NĐ-CP ngay 01/7/2016)

 298/QĐ-TĐC21/02/202321/09/2027Bộ KHCN - TĐC

Chỉ định việc thử nghiệm đối với sản phẩm xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN1:2022/BKHCN

 908/QĐ-TĐC25/05/2023 Bộ KHCN - TĐC

Quyết định giao nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

 1380/QĐ-TĐC14/08/202314/8/2028Bộ KHCN - TĐC

Quyết định thực hiện chứng nhận sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu

 2556/TĐC-HCHQ14/08/202307/02/2028Bộ KHCN - TĐCĐăng ký hoạt động giám định đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa (LPG)
số đăng ký: 24/GĐ-TĐC
 2837/TĐC-HCHQ06/9/202325/8/2027Bộ KHCN - TĐCGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực thử nghiệm: Cơ lý