CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

1  

3313/GCN-BCT

28/8/2017

27/8/2022

Bộ Công Thương

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với các sản phẩm nồi hơi

Số đăng ký: 12.17.TN

2  

332/QĐ-BCT

01/02/2021

01/02/2024

Bộ Công Thương

Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Mã số: 07/2021/BCT-KNTP

3986/QĐ-BCT

22/10/2018

21/10/2021

Bộ Công Thương

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh theo các quy định tại QCVN 09:2015/ BCT được ban hành kèm theo Thông tư số 36/ 2015/ TT - BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 và Thông tư số 33/ 2016/ TT BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Mã số: 02.18.TN-GIÂY

4708/QĐ-BCT

20/12/2018

19/12/2021

Bộ Công Thương

Quyết định chỉ định tổ chức giám định phù hợp theo các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN 01:2017/BCT) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tục giám định: NV/HD/25

Mã số chỉ định: 03.18.CN-DM

5

74/QĐ-BCT

15/01/2019

14/01/2022

Bộ Công Thương

Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh theo các quy định tại QCVN 09:2015/ BCT được ban hành kèm theo Thông tư số 36/ 2015/ TT - BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 và Thông tư số 33/ 2016/ TT BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Mã số: 01.19.CN-GIẤY

6  

773/QĐ-BCT

29/3/2019

28/3/2022

Bộ Công Thương

Quyết định chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

37/QĐ-HC

08/4/2019

07/4/2022

Cục Hóa chất – Bộ Công Thương

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm giới hạn hàm lượng cho phép của 1 số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện và điện tử theo thông tư 30/2011/TT-BCT