Hiện tại Quatest1 chấp nhận hình thức thanh toán nào? tiền mặt hay chuyển khoản? 

Tôi muốn biết chi phí dịch vụ (báo giá) của Quatest1.