Dung tích, Lưu lượng

Phòng Đo lường Dung tích - Lưu lượng thực hiện các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị đo đo lường dung tích - lưu lượng...

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Kiểm định dụng cụ đo dung tích thông dụng đến 50.000 ml.
  • Kiểm định, hiệu chuẩn cột đo nhiên liệu.
  • Kiểm định, hiệu chuẩn bể đong cố định trụ đứng và trụ ngang.
  • Hiệu chuẩn dụng cụ thí nghiệm (pipet, buret, bình định mức, cốc đong...).
  • Lập bảng dung tích tàu. xà lan xăng dầu.
  • Đào tạo kiểm định viên lĩnh vực dung tích, lưu lượng.
  • Cung cấp, trang bị các chuẩn đo lường dung tích, lưu lượng (bình chuẩn hạng 1, 2; bản kiểm đồng hồ nước lạnh, ca đong, bình đong...).
  • Hiệu chuẩn thiết bị đo mức tự động.
  • Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh DN 50 đến DN 250.

* Biểu giá dịch vụ: Xem chi tiết