Cơ khí - Vật liệu xây dựng

Phòng Thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng (Thử nghiệm 1) là đơn vị chuyên môn kỹ thuật triển khai các hoạt động thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng, xác định, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hoá, vật liệu; nghiên cứu khoa học phục vụ công tác chuyên môn.

Phòng Thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

2.1. Thử nghiệm, đánh giá chất lượng, đặc tính kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, hàng hoá thuộc nhóm kim khí, vật liệu xây dựng, xác định chất lượng lớp bảo vệ kim loại tại phòng thí nghiệm.

2.2. Đào tạo thử nghiệm viên theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân.

2.3. Tham gia nghiên cứu khoa học xây dựng phương pháp thử nghiệm, phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Phòng thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng đã được công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, số hiệu VILAS 028.
* Biểu giá dịch vụ: Xem tại đây