Xăng, Dầu, Khí

Phòng thử nghiêm Xăng Dầu Khí được thành lập theo quyết định số 462/QĐ - TĐC ngày 17/05/2005 với nhiệm vụ triển khai các hoạt động thử nghiệm, xác định, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật của các sản phẩm Xăng, Dầu,  Khí  phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Thử nghiệm và đánh giá chất lượng, đặc tính kỹ thuật, an toàn của các sản phẩm Xăng, Dầu,  Khí  theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân.
- Đào tạo thử nghiệm viên, tham gia tư vấn xây dựng phòng thử nghiệm, tư vẫn kỹ thuật theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn, xây dựng phương pháp thử nghiệm, phương pháp đánh giá chất lượng các sản phẩm Xăng dầu khí.

Các lĩnh vực thử nghiệm bao gồm Xăng, Dầu Diesel, dầu FO, dầu Nhờn, khí LPG, Than, Nhiên liệu sinh khối và các sản phẩm dầu mỏ liên quan khác.

* Biểu giá dịch vụ: Xem chi tiết