Thực phẩm

Phòng Thử nghiệm Thực phẩm thực hiện các hoạt động thử nghiệm, xác định các chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật như: nông sản, thực phẩm, hải sản, thủy sản, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả các loại nguyên liệu, phụ gia, chất bao quản, phẩm màu), bao bì thực phẩm, nước sử dụng cho mục đích ăn uống (nước máy, nước tinh lực, nước khoáng đóng chai và nước dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm), các chỉ tiêu an toàn (hóa, sinh học) trong các hàng tiêu dùng và đồ chơi trẻ em...

Phòng đã được VILAS công nhận phù hợp với chuẩn mực của TCVN, ISO/IEC 17025 (Số hiệu Vilas 028).

Lĩnh vực thử nghiệm:

  • Nông sản, thực phẩm, hải sản, thủy sản, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả các loại nguyên liệu, phụ gia, chất bao quản, phẩm màu), bao bì thực phẩm, nước sử dụng cho mục đích ăn uống (nước máy, nước tinh lực, nước khoáng đóng chai và nước dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm), các chỉ tiêu an toàn (hóa, sinh học) trong các hàng tiêu dùng và đồ chơi trẻ em.
  • Các phép thử: hoá học, hoá lý và vi sinh.
  • Các mẫu thử: thực phẩm và nông sản, các loại hoá mỹ phẩm, nước, các chế phẩm hoá sinh, vật dụng  Y tế vô trùng, an toàn đồ chơi và an toàn sản phẩm tiêu dùng.
  • Phương pháp thử áp dụng: TCVN, ISO, Codex, FAO/FNP, IUPAC, AOAC, AOCSOIV, NF, EPA…


Ngoài dịch vụ phân tích, Phòng thử nghiệm cũng đồng thời đáp ứng yêu cầu thiết kế, trang bị phòng thử nghiệm, ý kiến chuyên gia về các vấn đề liên quan chất lượng - an toàn thực phẩm và tư vấn…

* Biểu giá dịch vụ: Xem chi tiết