Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
QD 2113-QD-TDC Chi dinh to chuc thu nghiem tiet kiem nuoc Xem
Giấy chứng nhận số 1274/TĐC-HCHQ, ngày 04 tháng 5 năm 2020 06/05/2020 Giấy chứng nhận số 1274/TĐC-HCHQ, ngày 04 tháng 5 năm 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận:1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất ... Xem
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 31/08/2018 Giấy chứng nhận số 2404/TĐC-HCHQ, ngày 30 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chứng nhận:1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ... Xem
Quyết định số 541/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 02/09/2017 Quyết định số 541/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1 thực hiện việc chứng nhận, giám định ... Xem
Quyết định số 540/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 02/09/2017 Quyết định số 540/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1 thực hiện việc thử nghiệm xác định ... Xem
Quyết định số 747/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016 02/09/2017 Quyết định số 747/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo với đặc tính kỹ thuật đo lường ... Xem
Quyết định số 746/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016 02/09/2017 Quyết định số 746/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với ... Xem
Quyết định số 745/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016 02/09/2017 Quyết định số 745/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo đối với đặc tính kỹ thuật đo ... Xem
Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận 02/09/2017 Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001/TCVN ISO 9001 Xem
Quyết định số 1485/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 02/09/2017 Quyết định số 1485/QĐ-TĐC về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thực hiện việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận đối với ... Xem