Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2021 06/04/2021 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2021 Xem
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách2020 18/01/2021 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách2020 Xem
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2020 07/10/2020 Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2020 Xem
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng 10/10/2019 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng Xem
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2019 10/10/2019 Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2019 Xem
Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi NSNN 3 tháng 05/04/2019 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi NSNN 3 tháng Xem
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2018 29/01/2019  Công văn số 103/KT1-KHTC, ngày 29 tháng 1 năm 2019 về việc báo cáo thực hiện công khai ngân sách năm 2018. Xem
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III / 2018 03/10/2018 Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III / 2018 Xem
Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 3 tháng 09/05/2018 Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 3 tháng Xem
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 11/10/2017 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Xem