Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2020 18/01/2021 Quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2020 Xem
Quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2018 10/10/2019 Quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2018 Xem
Quyết toán thu chi NSNN năm 2017 05/04/2019 Quyết toán thu chi NSNN năm 2017 Xem
Quyết định số 519/QĐ-KT1, ngày 28/03/2018 28/03/2018 Quyết toán NSNN đã được phê duyệt năm 2016. Xem
Quyết định số 1607/QĐ-KT1, ngày 11/10/2017 11/10/2017 Quyết toán NSNN đã được phê duyệt năm 2015. Xem