Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Báo cáo công khai NSNN năm 2020 18/01/2021 Báo cáo công khai NSNN năm 2020 Xem
Dự toán thu - chi NSNN 2019 10/10/2019 Dự toán thu - chi NSNN 2019 Xem
Quyết định số 115/QĐ-TĐC, ngày 10/1/2018 về việc giao dự toán NSNN năm 2019 05/04/2019 Quyết định số 115/QĐ-TĐC, ngày 10/1/2018 về việc giao dự toán NSNN năm 2019 Xem
Quyết định 766/QĐ-KT1, ngày 09/5/2018 09/05/2018 Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2018 (bổ sung) Xem
Quyết định số 1608/QĐ-KT1, ngày 11/10/2017 11/10/2017 Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 Xem