Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Quyết định số 1103/QĐ-BYT về việc chỉ định tổ chức kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu 27/03/2017 Quyết định số 1103/QĐ-BYT về việc chỉ định tổ chức kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Xem
Quyết định số 781/QĐ-ATTP, ngày 30/12/2016 30/12/2016 Quyết định số 781/QĐ-ATTP, ngày 30/12/2016 về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Xem