Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Quyết định số 2273/QĐ-BVTV, ngày 02 tháng 10 năm 2017 02/10/2017 Quyết định số 2273/QĐ-BVTV, ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Xem
Quyết định số 2820/QĐ-BNN-KHCN, ngày 28/11/2013 02/09/2017 Về việc chỉ định phòng Thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Xem