Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Quyết định số 4708/QĐ-BCT về việc chỉ định đánh giá sự phù hợp 20/12/2018 Xem
Quyết định số 07/QĐ-CHC, ngày 18 tháng 2 năm 2016 02/09/2017 Quyết định số 07/QĐ-CHC, ngày 18 tháng 2 năm 2016 về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thử nghiệm giới hạn hàm ... Xem
Quyết định số 3141/QĐ-BCT, ngày 28 tháng 07 năm 2016 02/09/2017 Quyết định số 3141/QĐ-BCT, ngày 28 tháng 07 năm 2016 về việc chỉ định phòng thử nghiệm hiệu suất phục vụ chứng nhận dãn nhãn năng lượng cho Trung tâm ... Xem
Quyết định số 1996/QĐ-BCT, ngày 05 tháng 03 năm 2015 02/09/2017    Về việc chỉ định tổ chức giám định phân bón vô cơ. Xem
Quyết định số 2264/QĐ-BCT, ngày 12 tháng 03 năm 2015 02/09/2017   Về việc chỉ định tổ chức giám định phân bón vô cơ. Xem
Quyết định số 11908/QĐ-BCT, ngày 27 tháng 12 năm 2014 02/09/2017  Về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thử nghiệm chất lượng Thép. Xem
Quyết định số 2930/QĐ-BCT, ngày 04 tháng 04 năm 2014 02/09/2017 Về việc chỉ định tạm thời Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thử nghiệm chất lượng ... Xem
Quyết định số 9524/QĐ-BCT, ngày 16 tháng 12 năm 2013 02/09/2017 Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa ... Xem
Quyết định số 10020/QĐ-BCT, ngày 26 tháng 12 năm 2013 02/09/2017 Về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật 1 thực hiện việc chứng nhận trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học ... Xem
Quyết định số 5749/QĐ-BCT, ngày 14 tháng 08 năm 2013 02/09/2017 Về việc chỉ định Phòng Thử nghiệm hiệu suất phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Xem