Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 2018

Ngày ban hành: 29/01/2019 | Dung lượng: 933 MB
Lượt xem : 2,135

Tóm tắt nội dung

 Công văn số 103/KT1-KHTC, ngày 29 tháng 1 năm 2019 về việc báo cáo thực hiện công khai ngân sách năm 2018.