CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Quyết định số

Ngày ban hành

Ngày hết

hiệu lực

Cơ quan

ban hành

Trích yếu

1

3108/QĐ-BVTV-KH

16/11/2018

6/2/2023

Cục Bảo vệ thực vật

Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm phân bón phù hợp với quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5, 7

2

3098/QĐ-BVTV-KH10/10/202226/8/2027Cục Bảo vệ thực vật Quyết định tổ chức thử nghiệm phân bón đối với phòng thử nghiệm môi trường và hóa chất, phòng thử nghiệm vi sinh và GMO thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quatest1)