Môi trường - Hóa chất

Phòng Thử nghiệm Môi trường và Hóa chất được thành lập theo Quyết định số 239/TCCB-QĐ , ngày 15 tháng 9 năm 1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn -đo lường-chất lượng với nhiệm vụ chính sau:
  • Đánh giá tác động môi trường.
  • Phân tích chất lượng môi trường: không khí, nước, đất & trầm tích,...
  • Phân tích hoá chất, phân bón.
  • Phân tích dư lượng thuốc Bảo Vệ Thực Vật, các hợp chất hữu cơ như: chlorophenols, PCBs, PAHs.. trong nước, đất, trầm tích.
  • Phân tích lượng vết kim loại nặng.
  • Quan trắc và phân tích môi trường.
  • Tham gia tư vấn, thiết kế và xử lý ô nhiễm.
 
 
Đào tạo Hoá - Môi trường
Ngoài ra, Phòng còn thực hiện các dịch vụ về công tác thử nghiệm liên quan như: Đào tạo thử nghiệm viên; Hợp đồng dịch vụ Khoa học Công nghệ.
Các phương pháp thử nghiệm phù hợp theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn Quốc tế: APHA ,EPA, , ISO, …
Phòng được trang bị các thiết bị hiện đại từ các dự án của Nhà nước, Phòng có đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu, giàu kinh nghiệm .
Phòng thử nghiệm Môi trường và hóa chất đã được VILAS công nhận phù hợp với chuẩn mực TCVN (ISO/IEC) 17025 có số hiệu VILAS 028.
Ngoài ra phòng TN5 đã được chỉ định theo nghị định 127/2014/NĐ-CP về quan trắc và phân tích môi trường (bộ TNMT), với số hiệu VIMCERTS 093; Chỉ định thử nghiệm ROHS và phân bón vô cơ của bộ công thương.


* Biểu giá dịch vụ: Xem chi tiết