Hướng dẫn thực hiện QCVN 9 : 2012/BKHCN

1. Báo giá Thử nghiệm Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3. (download)
2. Báo giá Thử nghiệm Viện Đo lường Việt Nam. (download)
3. Hợp đồng chứng nhận QCVN 9. (download)
4. Hướng dẫn khách hàng đăng ký Chứng nhận Hợp quy theo QCVN 9 (cách tính phí). (download)

TIN LIÊN QUAN