Các đơn vị trong Trung tâm

Điện thoại

Giám đốc

024. 3836 3795

Phó Giám đốc Nghiệp vụ

024. 3836 3394

Phó Giám đốc Kỹ thuật

024. 3756 2629

Phòng Kế hoạch - Tài chính

024. 3756 4188

Phòng Hành chính - Tổ chức

024. 3836 1399

Phòng Hỗ trợ Kỹ thuật

024. 3791 2670

Phòng Nghiệp vụ Cơ khí luyện kim; Điện - Điện tử (NV1)

024. 3756 4525

Phòng Nghiệp vụ Hoá chất và Vật liệu xây dựng (NV2)

024. 3836 1398

Phòng Nghiệp vụ Thực phẩm - Hàng tiêu dùng (NV3)

024. 3836 1396

Phòng Chứng nhận Sản phẩm (NV4)

024. 3756 4928

Phòng Thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng (TN1)

024. 3836 1394

Phòng Thử nghiệm Điện - Điện tử (TN2)

024. 3756 4632

Phòng Thử nghiệm Công nghiệp nhẹ (TN3)

024. 3836 1395

Phòng Thử nghiệm Hoá Thực phẩm và Vi sinh (TN4)

024. 3756 4618

Phòng Thử nghiệm Hoá Môi trường (TN5)

024. 3836 1397

Phòng Thử nghiệm Xăng dầu khí (TN6)

024. 3791 2671

Phòng Thử nghiệm Không phá hủy (NDT) - An toàn Công nghiệp (TN7)

024. 3791 7346

Phòng Thử nghiệm Vi sinh (TN8)

024. 3791 7348

Phòng Đo lường Khối lượng, Dung tích, Lưu lượng (ĐL1)

024. 3836 1557

Phòng Đo lường Điện (ĐL2)

024. 3836 1892

Phòng Đo lường Áp suất, Lực, Độ dài và Taximet (ĐL3)

024. 37564 669

- Trạm kiểm định Tắcximet

024. 3766 0326

Phòng Đo lường Nhiệt - Nhiệt kế (ĐL4)

024. 37561 851

Phòng Đo lường Dung tích – Lưu lượng (ĐL5)

024. 37917 345