Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

Phòng Chứng nhận thực hiện các hoạt động chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT), Tiêu chuẩn Quốc gia (TCQG), Tiêu chuẩn Quốc tế (TCQT) phục vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp.

Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 
Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (CBHC) quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.
 
Đối tượng chứng nhận: là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.
 
Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.
 
Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:
  1. Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;
  2. Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
  3. Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
  4. Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
  5. Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
  6. Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
  7. Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
  8. Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.
Căn cứ kết quả đánh giá sự phù hợp, Trung tâm Kỹ thuật 1 sẽ cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho đối tượng đã được đánh giá và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn hoặc dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn.
 
1Phiếu đăng ký chứng nhận sản phẩmXem chi tiết
2Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận hệ thống và sản phẩmXem chi tiết
3Thủ tục đánh giá chứng nhậnXem chi tiết
4Thủ tục quản lý giấy chứng nhậnXem chi tiết
5Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận hệ thống và sản phẩmXem chi tiết
6Quy định thỏa thuận giấy chứng nhậnXem chi tiết
7Quy trình giải quyết khiếu nại phàn nànXem chi tiết
8Chi phí đánh giá chứng nhậnXem chi tiết
 
Danh sách khách hàng chứng nhận hợp quy

STTNội dung chứng nhậnChi tiết
1Danh sách khách hàng CNHQ Điện - Điện tử QCVN 4:2009 BKHCNXem chi tiết
2Danh sách khách hàng CNHQ Đồ chơi trẻ em QCVN 3:2009 BKHCNXem chi tiết
3Danh sáchkhách hàng CNHQ Mũ bảo hiểm QCVN 2:2008 BKHCNXem chi tiết
4Danh sách khách hàng CNHQ Phân bón Nghi định 108 NĐ_CPXem chi tiết
5Danh sáchkhách hàng CNHQ Thép cốt bê tông QCVN 07:2011 BKHCNXem chi tiết
6Danh sách khách hàng CNHQ VLXD QCVN 16_2017 BXDXem chi tiết
 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ