Tăng cường năng lực thử nghiệm Môi trường và Hóa chất

Mục tiêu của dự án:

- Đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng nước thải theo QCVN QCVN 40: 2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Nước thải công nghiệp; QCVN  28:2010/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Nước thải y tế.

- Đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng không khí và khí thải theo yêu cầu của các Quy chuẩn kỹ thuật liên quan như: QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp.

- Nâng cao khả năng thử nghiệm trong lĩnh vực Hóa Môi trường, phục vụ nhu cầu quan trắc của các đơn vị, cá nhân.