Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Thông tư quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm qua 06-06-2017

Xem

Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi 02-02-2017 Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ ... Xem
Thông tư 22/2015/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện 30-09-2009

Ngày 11/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 22/2015/TT-BKHCN về việc ban ...

Xem
Hướng dẫn Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu 06-04-2016

Hướng dẫn Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu

Xem