Thông tư 22/2015/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 0 MB
Lượt xem : 1,364

Tóm tắt nội dung

Ngày 11/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 22/2015/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học" (QCVN 1:2015/BKHCN).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016.