Quyết định số 1607/QĐ-KT1, ngày 11/10/2017

Ngày ban hành: 11/10/2017 | Dung lượng: 0 MB
Lượt xem : 964

Tóm tắt nội dung

Quyết toán NSNN đã được phê duyệt năm 2015.