Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Quyết định số 519/QĐ-KT1, ngày 28/03/2018 28/03/2018 Quyết toán NSNN đã được phê duyệt năm 2016. Xem
Quyết định số 1607/QĐ-KT1, ngày 11/10/2017 11/10/2017 Quyết toán NSNN đã được phê duyệt năm 2015. Xem