Quyết định số 747/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 440 MB
Lượt xem : 663

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 747/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo với đặc tính kỹ thuật đo lường ghi trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.