Quyết định số 746/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 164 MB
Lượt xem : 632

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 746/QĐ-TĐC, ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với lĩnh vực hoạt động trong phụ lục kèm theo Quyết định này.