Quyết định số 1485/QĐ-TĐC về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Ngày ban hành: 02/09/2017 | Dung lượng: 72 MB
Lượt xem : 525

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 1485/QĐ-TĐC về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thực hiện việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận đối với sản phẩm hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành