Số hiệu Ngày ban hành Trích dẫn nội dung Xem trước
Quyết định 766/QĐ-KT1, ngày 09/5/2018 09/05/2018 Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2018 (bổ sung) Xem
Quyết định số 270/QĐ-KT1, ngày 07/02/2018 07/02/2018 Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2018 Xem
Quyết định số 1608/QĐ-KT1, ngày 11/10/2017 11/10/2017 Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 Xem