Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định hủy bỏ 4108/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 9000:2007 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
  2. TCVN 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu
  3. TCVN ISO 14001:2010 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Quyết định công bố 4109/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
  2. TCVN 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu
  3. TCVN ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Xem chi tiết các Quyết định

TIN LIÊN QUAN