Năm 2016

  1. Dự án Tăng cường khả năng thử nghiệm cơ lý cho phòng thử nghiệm cơ khí và vật liệu xây dựng, với tổng kinh phí 9.811 triệu đồng, trong đó: NSNN 7.849 triệu đồng (năm 2016 cấp 2.792,9 triệu đồng), Quỹ PTHĐSN: 1.962 triệu đồng.
  2. Dự án Tăng cường năng lực thử nghiệm Môi trường và Hóa chất, với tổng kinh phí: 6.504 triệu đồng, trong đó: NSNN 5.203,2 triệu đồng, Quỹ PTHĐSN 1.300,8 triệu đồng.
  3. Dự án Tăng cường chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho phòng Thử nghiệm Vi sinh, với tổng kinh phí là: 7.132,4 triệu đồng, trong đó NSNN: 5.705,9 triệu đồng, Quỹ PTHĐSN của Trung tâm: 1.426,5 triệu đồng
Hiện nay tất cả các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

TIN LIÊN QUAN