Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu

Ngày 6/4/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 457/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế  Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu và Quyết định số 904/QĐ-TĐC ngày 22/7/2008  của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007.Xem chi tiết: Quyết định số 457/QĐ-TĐC.Nguồn từ: www.tcvn.gov.vn

TIN LIÊN QUAN