Dự án Tăng cường trang thiết bị thử nghiệm để phân tích thuốc bảo vệ thực vật và xử lý mẫu xác định kim loại nặng trong lĩnh vực thực phẩm

Mục tiêu của dự án:

- Phục vụ quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm: Kiểm soát được các độc tố, thuốc BVTV có trong thực phẩm và vật dụng chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. theo các QCVN 5-1, 2,3, 4,5 : 2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng, bột, sữa lên men.. hoặc QCVN 12-1: 2011/BYT về bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm… hoăc QCVN 01: 2009/BYT về chất lượng nước ăn uống và sản xuất.

- Đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và một số lĩnh vực khác có liên quan.