Dự án Tăng cường năng lực kiểm định / thử nghiệm phê duyệt mẫu phương tiện đo điện và hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài

* Mục tiêu:
Mở rộng và hoàn thiện khả năng kiểm định, thử nghiệm mẫu phương tiện đo, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về đo đếm điện năng, thử nghiệm mẫu phương tiện đo điện.

Mở rộng khả năng kiểm định các chuẩn đo lường phục vụ công tác thử nghiệm phê duyệt mẫu phương tiện đo.

Đầu tư các trang thiết bị để nâng cao năng lực kỹ thuật trong lĩnh vực đo lường độ dài để hiệu chuẩn được các máy toàn đạc điện tử, máy kinh vĩ và máy đo xa laser. Thị trường hướng đến là các đơn vị đo đạc bản đồ, địa chính; khai thác mỏ; nhà máy đóng tàu; xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông...

* Kinh phí thực hiện: 5.126.000.000 đồng, trong đó:
-  NSNN: 2.050.400.000 đồng
- Quỹ PTHĐSN của Trung tâm: 3.075.600.000 đồng

* Hạng mục đầu tư
  1. Bộ nguồn cao áp cộng hưởng
  2. Bộ nguồn dòng điện, điện áp và Bộ điều khiển
  3. Tủ nhiệt độ
  4. Hệ thống máy toàn đạc điện tử và các thiết bị phụ trợ