Dự án Hệ thống Quang kế góc (Goniometer) cho thử nghiệm sản phẩm chiếu sáng

Mục tiêu của dự án:

- Bổ sung thiết bị thủ nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu thử nghiệm tính năng, hiệu suất năng lượng cho sản phẩm đèn LED, đèn đường phố và các sản phẩm chiếu sáng khác nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm điện, điện tử phục vụ thực hiện các quy chuẩn quốc gia và quản lý chất lượng hàng hoá.

- Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm Kỹ thuật 1 trong lĩnh vực điện, điện tử.