Đầu tư TCTBTN xác định hàm lượng kim loại dạng hữu cơ và vô cơ trong mẫu thủy hải sản, thực phẩm và các chỉ tiêu trong lĩnh vực môi trường và hóa chất

* Mục tiêu của dự án:
Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và một số lĩnh vực khác có liên quan, cụ thể là: Xác định được hàm lượng Asen tổng, Asen dạng hữu cơ, vô cơ, Metyl thủy ngân, Crom (VI), Crom (III)… đồng thời xác định được hàm lượng các kim loại nặng.
Phục vụ quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra hàng hóa cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và một số lĩnh vực khác có liên quan.
Nâng cao khả năng thử nghiệm trong lĩnh vực Môi trường nhằm đáp ứng các chỉ tiêu trên các loại đối tượng môi trường theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

* Kinh phí thực hiện: 18.716.000.000 đồng, trong đó:

- NSNN: 11.343.000.000 đồng
- Quỹ PTHĐSN của Trung tâm: 7.373.000.000 đồng

* Hạng mục đầu tư:

  1. Hệ thống LC/ICP-MS và các phụ kiện kèm theo
  2. Hệ khối phổ phát xạ plasma (ICP-MS) và các phụ kiện kèm theo
  3. Thiết bị phá mẫu bằng vi sóng
  4. Thiết bị đo và phân tích khí thải và các phụ kiện kèm theo
  5. Thiết bị sắc ký ion